SMART CITY

Chania Covid-Free

covid free

Ψηφιακή Πλατφόρμα Ανάδειξης των Χανίων 

ως ασφαλή τουριστικό προορισμό

 #CovidFree_Chania,  #westayat_Chania

This project is related to the design, organization and implementation of a smart digital platform with the aim of transforming and promoting Chania as a safe destination in the post-coronavirus era. The operation of the platform is based on the extraction, processing and visualization of static and dynamic, quantitative and qualitative data.  Each operation of the city becomes intertwined to the tourism product and intends to serve both permanent residents and visitors.

Αντικείμενο του έργου

Το αντικείμενο του έργου αφορά στον σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση μιας έξυπνης ψηφιακής πλατφόρμας με στόχο την μεταμόρφωση και ανάδειξη των Χανίων ως ασφαλή προορισμό στην μετα-κορονοϊού εποχή. Η λειτουργία της πλατφόρμας θα βασίζεται στην άντληση, επεξεργασία και οπτικοποίηση δεδομένων στατικών και δυναμικών, ποσοτικών και ποιοτικών, σχετικών με κάθε λειτουργία της πόλης που συνδέεται με το τουριστικό προϊόν και θα απευθύνεται τόσο στους μονιμους κατοικους της πολης όσο και στους επισκεπτες ή δυνητικούς επισκέπτες.

Ειδικοτερα, κυριες δρασεις του εργου ειναι οι ακολουθες:

 • Ανάλυση, κατηγοριοποίηση και τεκμηρίωση των αστικών υπηρεσιών που συνδέονται με το τουριστικό προϊόν και την ασφάλεια του ταξιδιώτη / επισκέπτη στην εποχή μετά τον κορονοϊό, παράλληλα με την επιστημονική διερεύνηση και διάγνωση των αιτιών αδυναμίας των δομών τους. Επιθυμητό αποτέλεσμα αποτελεί αφενός η γρήγορη προσαρμογή των αστικών λειτουργιών αλλά και της πόλης συνολικά στη ‘νέα πραγματικότητα’ που επιβάλλει ο κορονοϊός, κι αφετέρου η προστασία των επισκεπτών μέσω της δυναμικής πληροφόρησής τους. 
 • Μελέτη του βαθμού προσαρμογής των εν λόγω αστικών υπηρεσιών στην μετα-κορονοϊού εποχή με στόχο την διαμόρφωση ενός ασφαλούς προορισμού.
 • Ανάπτυξη μηχανισμών μέτρησης της ασφάλειας κάθε αστικής λειτουργίας του τουριστικού προϊόντος με στόχο την αξιολόγηση της λειτουργίας σε βαθμολογική κλίμακα (1-5).
 • Συγκέντρωση δεδομένων σχετικών με τις υφιστάμενες υποδομές της πόλης (αριθμός επιχειρήσεων, έκταση και αριθμός οργανωμένων παραλιών, τοπικές κι υπερτοπικές υποδομές υγείας)
 • Ανάπτυξη μηχανισμού ψηφιακής αξιολόγησης των αστικών λειτουργιών και τουριστικών υπηρεσιών της πόλης από τους επισκέπτες.
 • Διαμόρφωση μιας δυναμικής τελικής βαθμολογίας της πόλης, βασισμένης στη σύνθεση των επιμέρους αξιολογήσεων και δεδομένων.
 • (Δυνητικά) Εφαρμογή της ως άνω διαδικασίας αξιολόγησης της πόλης – τουριστικού προορισμού σε άλλες πόλεις με στόχο τη σύγκριση του βαθμού ασφάλειας που προσφέρει η κάθε πόλη στους επισκέπτες της.

Σκοπός και Στόχοι του Έργου

 Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία και ανάπτυξη της πλατφόρμας, αφενός για την ενημέρωση και ασφάλεια των επισκεπτών, και αφετέρου για τη συνεχή παρακολούθηση του βαθμού ασφαλείας που προσφέρει η πόλη στους επισκέπτες της. Παράλληλα, το έργο αποσκοπεί στη διάχυση της γνώσης σε άλλες πόλεις και την ανάπτυξη ενός έγκυρου πιλοτικού συστήματος μέτρησης της ασφάλειας έναντι στην απειλή της πανδημίας.

 Συμπληρωματικά, οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

 Υποβοήθηση της προώθησης των Χανίων ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού στη μετά-κορονοϊού εποχή.

 • Παρότρυνση των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων σχετικά με την αναγκαία λήψη μέτρων κατά της πανδημίας.
 • Αξιολόγηση των τουριστικών επιχειρήσεων ώς προς τη συμμετοχή τους και αποτελεσματική λήψη μέτρων προς όφελος όλων. 
 • Κινητοποίηση των πολιτών, με κίνητρα, για συμμετοχή στην βελτίωση της επίδοσης των Χανίων στο ευρετήριο ασφάλειας τουριστικών προορισμών έναντι στον κορονοϊό.
 • Ενθάρρυνση των υποψήφιων επισκεπτών του νησιού στην επιλογή των Χανίων ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού.
 • Βελτίωση των συνθηκών παραμονής των τουριστών στα Χανιά μέσω της προβολής των ασφαλέστερων τοποθεσιών.
 • Ενημέρωση των πολιτών για τα απαραίτητα μέτρα που οφείλει να λαμβάνει κάθε τουριστική επιχείρηση της πόλης.

Παραδοτέα 

 • Έρευνα αντικειμένου. Πιο συγκεκριμένα, διερεύνηση:
   1. των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τουριστικού προϊόντος στην μετά-κορονοϊού εποχή.
   2. των αστικών υπηρεσιών που σχετίζονται με το τουριστικό προϊόν και του τρόπου αλληλεπίδρασής τους με στόχο την εξασφάλιση ενός ασφαλή προορισμού έναντι της πανδημίας.
   3. των παραγόντων που διαμορφώνουν την επιλογή ενός επισκέπτη όσον αφορά στον τουριστικό προορισμό.
   4. των τρόπων μέτρησης της αντίληψης των επισκεπτών σχετικά με το αίσθημα ασφάλειας σε κάθε χώρο έναντι στον κορονοϊό.
 • Έρευνα συλλογής δεδομένων στατικών και δυναμικών, ποσοτικών και ποιοτικών, που αφορούν:
   1. Την κοινωνική απόσταση (πυκνότητα χώρων)
   2. Τα μέτρα υγιεινής
   3. Τις μονάδες και τις εγκαταστάσεις Υγείας
   4. Τα κρούσματα covid19, την καμπύλη και τον συντελεστή R0 
 • Δημιουργία ευρετηρίου επίδοσης αστικών υπηρεσιών σχετικά με την ασφάλεια του τουριστικού προορισμού (και κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας).
 • Σχεδιασμός ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την οπτικοποίηση των δυναμικών και στατικών δεδομένων
 • Τεχνική Υλοποίηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας
 • Εμπλουτισμός νέων μεθόδων συλλογής δεδομένων (2)
 • Αξιολόγηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας
 • Εμπλουτισμός/ενημέρωση/επέκταση ηλεκτρονικής πλατφόρμας
 • Δημιουργία generic πρότυπου για εφαρμογή σε άλλες πόλεις/τουριστικούς προορισμούς

Ερευνητική Ομάδα

Πάνος Παρθένιος Αναπληρωτής Καθηγητής, Digital Media στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό Διευθυντής DMLab Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Βαλίνα Γεροπάντα Επίκουρη Καθηγήτρια, Πολεοδομία με Νέες Τεχνολογίες 

Άννα Καραγιάννη Adj. Lecturer, Digital media στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμò 

με την υποστήριξη του Steve Vranakis Chief Creative Officer for Greece at Government of the Hellenic Republic

SMART CITY

Chania Covid-Free

covid free

Ψηφιακή Πλατφόρμα Ανάδειξης των Χανίων 

ως ασφαλή τουριστικό προορισμό

 #CovidFree_Chania,  #westayat_Chania

This project is related to the design, organization and implementation of a smart digital platform with the aim of transforming and promoting Chania as a safe destination in the post-coronavirus era. The operation of the platform is based on the extraction, processing and visualization of static and dynamic, quantitative and qualitative data.  Each operation of the city becomes intertwined to the tourism product and intends to serve both permanent residents and visitors.

Αντικείμενο του έργου

Το αντικείμενο του έργου αφορά στον σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση μιας έξυπνης ψηφιακής πλατφόρμας με στόχο την μεταμόρφωση και ανάδειξη των Χανίων ως ασφαλή προορισμό στην μετα-κορονοϊού εποχή. Η λειτουργία της πλατφόρμας θα βασίζεται στην άντληση, επεξεργασία και οπτικοποίηση δεδομένων στατικών και δυναμικών, ποσοτικών και ποιοτικών, σχετικών με κάθε λειτουργία της πόλης που συνδέεται με το τουριστικό προϊόν και θα απευθύνεται τόσο στους μονιμους κατοικους της πολης όσο και στους επισκεπτες ή δυνητικούς επισκέπτες.

Ειδικοτερα, κυριες δρασεις του εργου ειναι οι ακολουθες:

 • Ανάλυση, κατηγοριοποίηση και τεκμηρίωση των αστικών υπηρεσιών που συνδέονται με το τουριστικό προϊόν και την ασφάλεια του ταξιδιώτη / επισκέπτη στην εποχή μετά τον κορονοϊό, παράλληλα με την επιστημονική διερεύνηση και διάγνωση των αιτιών αδυναμίας των δομών τους. Επιθυμητό αποτέλεσμα αποτελεί αφενός η γρήγορη προσαρμογή των αστικών λειτουργιών αλλά και της πόλης συνολικά στη ‘νέα πραγματικότητα’ που επιβάλλει ο κορονοϊός, κι αφετέρου η προστασία των επισκεπτών μέσω της δυναμικής πληροφόρησής τους. 
 • Μελέτη του βαθμού προσαρμογής των εν λόγω αστικών υπηρεσιών στην μετα-κορονοϊού εποχή με στόχο την διαμόρφωση ενός ασφαλούς προορισμού.
 • Ανάπτυξη μηχανισμών μέτρησης της ασφάλειας κάθε αστικής λειτουργίας του τουριστικού προϊόντος με στόχο την αξιολόγηση της λειτουργίας σε βαθμολογική κλίμακα (1-5).
 • Συγκέντρωση δεδομένων σχετικών με τις υφιστάμενες υποδομές της πόλης (αριθμός επιχειρήσεων, έκταση και αριθμός οργανωμένων παραλιών, τοπικές κι υπερτοπικές υποδομές υγείας)
 • Ανάπτυξη μηχανισμού ψηφιακής αξιολόγησης των αστικών λειτουργιών και τουριστικών υπηρεσιών της πόλης από τους επισκέπτες.
 • Διαμόρφωση μιας δυναμικής τελικής βαθμολογίας της πόλης, βασισμένης στη σύνθεση των επιμέρους αξιολογήσεων και δεδομένων.
 • (Δυνητικά) Εφαρμογή της ως άνω διαδικασίας αξιολόγησης της πόλης – τουριστικού προορισμού σε άλλες πόλεις με στόχο τη σύγκριση του βαθμού ασφάλειας που προσφέρει η κάθε πόλη στους επισκέπτες της.

Σκοπός και Στόχοι του Έργου

 Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία και ανάπτυξη της πλατφόρμας, αφενός για την ενημέρωση και ασφάλεια των επισκεπτών, και αφετέρου για τη συνεχή παρακολούθηση του βαθμού ασφαλείας που προσφέρει η πόλη στους επισκέπτες της. Παράλληλα, το έργο αποσκοπεί στη διάχυση της γνώσης σε άλλες πόλεις και την ανάπτυξη ενός έγκυρου πιλοτικού συστήματος μέτρησης της ασφάλειας έναντι στην απειλή της πανδημίας.

 Συμπληρωματικά, οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

 Υποβοήθηση της προώθησης των Χανίων ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού στη μετά-κορονοϊού εποχή.

 • Παρότρυνση των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων σχετικά με την αναγκαία λήψη μέτρων κατά της πανδημίας.
 • Αξιολόγηση των τουριστικών επιχειρήσεων ώς προς τη συμμετοχή τους και αποτελεσματική λήψη μέτρων προς όφελος όλων. 
 • Κινητοποίηση των πολιτών, με κίνητρα, για συμμετοχή στην βελτίωση της επίδοσης των Χανίων στο ευρετήριο ασφάλειας τουριστικών προορισμών έναντι στον κορονοϊό.
 • Ενθάρρυνση των υποψήφιων επισκεπτών του νησιού στην επιλογή των Χανίων ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού.
 • Βελτίωση των συνθηκών παραμονής των τουριστών στα Χανιά μέσω της προβολής των ασφαλέστερων τοποθεσιών.
 • Ενημέρωση των πολιτών για τα απαραίτητα μέτρα που οφείλει να λαμβάνει κάθε τουριστική επιχείρηση της πόλης.

Παραδοτέα 

 • Έρευνα αντικειμένου. Πιο συγκεκριμένα, διερεύνηση:
   1. των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τουριστικού προϊόντος στην μετά-κορονοϊού εποχή.
   2. των αστικών υπηρεσιών που σχετίζονται με το τουριστικό προϊόν και του τρόπου αλληλεπίδρασής τους με στόχο την εξασφάλιση ενός ασφαλή προορισμού έναντι της πανδημίας.
   3. των παραγόντων που διαμορφώνουν την επιλογή ενός επισκέπτη όσον αφορά στον τουριστικό προορισμό.
   4. των τρόπων μέτρησης της αντίληψης των επισκεπτών σχετικά με το αίσθημα ασφάλειας σε κάθε χώρο έναντι στον κορονοϊό.
 • Έρευνα συλλογής δεδομένων στατικών και δυναμικών, ποσοτικών και ποιοτικών, που αφορούν:
   1. Την κοινωνική απόσταση (πυκνότητα χώρων)
   2. Τα μέτρα υγιεινής
   3. Τις μονάδες και τις εγκαταστάσεις Υγείας
   4. Τα κρούσματα covid19, την καμπύλη και τον συντελεστή R0 
 • Δημιουργία ευρετηρίου επίδοσης αστικών υπηρεσιών σχετικά με την ασφάλεια του τουριστικού προορισμού (και κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας).
 • Σχεδιασμός ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την οπτικοποίηση των δυναμικών και στατικών δεδομένων
 • Τεχνική Υλοποίηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας
 • Εμπλουτισμός νέων μεθόδων συλλογής δεδομένων (2)
 • Αξιολόγηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας
 • Εμπλουτισμός/ενημέρωση/επέκταση ηλεκτρονικής πλατφόρμας
 • Δημιουργία generic πρότυπου για εφαρμογή σε άλλες πόλεις/τουριστικούς προορισμούς

Ερευνητική Ομάδα

Πάνος Παρθένιος Αναπληρωτής Καθηγητής, Digital Media στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό Διευθυντής DMLab Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Βαλίνα Γεροπάντα Επίκουρη Καθηγήτρια, Πολεοδομία με Νέες Τεχνολογίες 

Άννα Καραγιάννη Adj. Lecturer, Digital media στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμò 

με την υποστήριξη του Steve Vranakis Chief Creative Officer for Greece at Government of the Hellenic Republic

Skip to content